Accés d'Usuaris


" . $cst_row["NOMCOLLA"] . ""; if ($cst_row["ACTIVA"]==0) { $TITOL .= "
inactiva"; } echo $TITOL; $pos = strpos($cst_row["COLOR"], "."); if ($pos === false) { $collaColor = "#" . $cst_row["COLOR"]; $camisaColor = "#" . $cst_row["COLOR"]; } else { // ** Presenta una imatge especial en el cas dels XICOTS DE VALLS if ($ID_COLLA==78) { $camisaColor = "url(img/img_camisa/img_xivaGRAN.jpg)"; } else { $camisaColor = "url(img/img_camisa/" . $cst_row["COLOR"] . ")"; } $collaColor = "#883333"; } if ($cst_row["COLLA_TWITTER"]) { echo ""; } if ($cst_row["ACTIVA"]==0) { echo ""; } $strMAPA = urlencode($cst_row["COLLA_CARRER"] . "," . $cst_row["NOM_MUNI"]); $latlong = $cst_row["COLLA_LAT"] . "," . $cst_row["COLLA_LNG"]; echo ""; } mysqli_free_result($cst_result); ?>
Any de Dissolució". $cst_row["ANY2"] . "
Any de Fundació ". $cst_row["ANY1"] . "
Localitat " . $cst_row["NOM_MUNI"] . "
Adreça " . $cst_row["COLLA_CARRER"] . "
Pàgina Web1 " . $cst_row["PAGINA"] . "
Pàgina Web2 " . $cst_row["PAGINA2"] . "
Adreça electrònica " . $cst_row["EMAIL"] . "
Millors castells $MILLORS
Millor actuació " . $cst_row["MILLOR_CAST"] . "
" . $cst_row["MILLOR_LOCA"] . " (" . cstDataCat($cst_row["MILLOR_DATA"]) . ")
Altres

Mostra un mapa més gran
Ordre Castell DescarregatPlaça (d) CarregatPlaça (c) IntentPlaça (i) Intent / I.Desmuntat "; $SQL = "SELECT T1.*, T2.cca_ordre FROM cst_colles_castell T1 LEFT JOIN cst_cat_castells T2 on T1.ccc_castell = T2.id_castell WHERE ccc_colla = '$ID_COLLA' AND ccc_estat IS NOT NULL AND ccc_estat <> '' ORDER BY CASE WHEN (ccc_dDATA IS NOT NULL AND ccc_dDATA <> '0000-00-00') THEN ccc_dDATA WHEN (ccc_cDATA IS NOT NULL AND ccc_cDATA <> '0000-00-00') THEN ccc_cDATA WHEN (ccc_idDATA IS NOT NULL AND ccc_idDATA <> '0000-00-00') THEN ccc_idDATA ELSE ccc_iDATA END"; // LEFT JOIN CST_COLLES ON CST_COLLES_CASTELL.CCC_COLLA = CST_COLLES.ID_COLLA $cst_result = mysqli_query($link,$SQL) or die("Error: $SQL!"); if (mysqli_num_rows($cst_result)) { while ($cst_row = @mysqli_fetch_array($cst_result)) { $ccc_dDATA = ($cst_row["ccc_dDATA"]=="0000-00-00")?"":cstDataCat($cst_row["ccc_dDATA"]); $ccc_dPOBL = $cst_row["ccc_dPOBL"]; $ccc_dMOTI = $cst_row["ccc_dMOTI"]; $ccc_cDATA = ($cst_row["ccc_cDATA"]=="0000-00-00")?"":cstDataCat($cst_row["ccc_cDATA"]); $ccc_cPOBL = $cst_row["ccc_cPOBL"]; $ccc_cMOTI = $cst_row["ccc_cMOTI"]; $ccc_iDATA = ($cst_row["ccc_iDATA"]=="0000-00-00")?"":cstDataCat($cst_row["ccc_iDATA"]); $ccc_iPOBL = $cst_row["ccc_iPOBL"]; $ccc_iMOTI = $cst_row["ccc_iMOTI"]; if (($ccc_iDATA!="") || (($ccc_iPOBL!="") && ($ccc_iPOBL!="-"))) { $ccc_iTIPUS = ($cst_row["ccc_iTIPUS"]=="i")?"Intent":"Intent Desmuntat"; } else { $ccc_iTIPUS = ""; } $ccc_ESTAT = $cst_row["ccc_estat"]; $ccc_OBS = $cst_row["ccc_OBS"]; echo "
 
" . $cst_row["cca_ordre"] . " " . $cst_row["ccc_castell"] . " $ccc_dDATA $ccc_dPOBL $ccc_cDATA $ccc_cPOBL $ccc_iDATA $ccc_iPOBL $ccc_iTIPUS "; } } mysqli_free_result($cst_result); echo " "; ?>
Padrins "; $col = 0; while ($cst_row = @mysqli_fetch_array($cst_result)) { if ($col==0) { echo ""; $col=1; } else { $col=0; } echo ""; if ($col==0) { echo ""; } } echo "
" . $cst_row["NOMCOLLA"] . "
"; } mysqli_free_result($cst_result); // ** APADRINATS $SQL = "SELECT ID_COLLA, NOMCOLLA FROM cst_colles_padrins LEFT JOIN cst_colles ON cst_colles_padrins.ccp_colla = cst_colles.id_colla WHERE ccp_padri = '$ID_COLLA'"; $cst_result = mysqli_query($link,$SQL) or die("Error: $SQL!"); if (mysqli_num_rows($cst_result)) { echo "
Colles Apadrinades "; $col = 0; while ($cst_row = @mysqli_fetch_array($cst_result)) { if ($col==0) { echo ""; $col=1; } else { $col=0; } echo ""; if ($col==0) { echo ""; } } echo "
" . $cst_row["NOMCOLLA"] . "
"; } mysqli_free_result($cst_result); ?>
Monuments dedicats a la colla "; while ($cst_row = @mysqli_fetch_array($cst_result)) { $mon_any = ($cst_row["mon_any"]=="0000-00-00")?"":cstDataCat($cst_row["mon_any"]); echo ""; } echo "
LocalitatAny
" . $cst_row["id_monument"] . " " . $cst_row["mon_localitat"] . " " . $mon_any . "
"; } mysqli_free_result($cst_result); $SQL = "SELECT * FROM cst_plaques LEFT JOIN cst_plaques_colles ON cst_plaques.id_placa = cst_plaques_colles.plc_id_placa WHERE plc_id_colla = '$ID_COLLA'"; $cst_result = mysqli_query($link,$SQL) or die("Error: $SQL!"); if (mysqli_num_rows($cst_result)) { echo "
Plaques dedicades a la colla "; while ($cst_row = @mysqli_fetch_array($cst_result)) { $pla_any = ($cst_row["pla_any"]=="0000-00-00")?"":cstDataCat($cst_row["pla_any"]); echo ""; } echo "
LocalitatAnyMotiu
" . $cst_row["id_placa"] . " " . $cst_row["pla_localitat"] . " " . $pla_any . " " . $cst_row["pla_motiu"] . "
"; } mysqli_free_result($cst_result); ?>
(cc) lluís martí i garro
 Si trobeu alguna informació errònia o hi trobeu a faltar alguna dada no dubteu en comunicar-nos-ho. Gràcies!